با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستمهای مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف های ذینفع خود، منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر مورد اقبال قرار گرفت.در پاسخگويي به این خواست مشتریان، الگويي را برای مميزی همزمان بر اساس استانداردهای سیستم مدیریت کيفيت  9001،  سیستم مدیریت محيط زیست 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت 45001 و بررسی و يکپارچگی این سیستم ها در حين مميزی ايجاد و ارائه نموده اند.

 تایید سیستم مدیریت يکپارچه (Integrated Management System) (IMS) نتيجه موفقيت مشتريان در اثبات انطباق سیستم های مديريت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بين المللی است.

 برخی مزایای استقرار یکپارچه سیستمهای مدیریت کيفيت ISO 9001، سیستم مدیریت محيط

زيست ISO 14001  و سیستم مديريت ایمنی و بهداشت ISO 45001  از قرار زیر است:

  • کاهش زمان استقرار و تسريع در آمادگي سیستم برای مميزی و صدور گواهينامه
  • کاهش هزینه های استقرار، ممیزی و نگهداری سیستم
  • ايجاد يکنواختی در فعالیت زیر سیستم های مورد نياز
  • تمرکز سازمان اداره کننده و مسئوليت مستقيم اداره و بهبود سیستم ها
  • وجهه بهتر و نمايش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت
  • کاهش تعداد اجرای ممیزی ها در طول سال
زنبیل خرید