سیستم مدیریت کیفیت برای هر سازمانی که طراحی، تولید، توسعه ، نصب و ارائه هر گونه خدمت یا محصولی را  ارائه میدهد مورد استفاده قرار میگیرد. این استاندارد در واقع ویرایش پنجم استاندارد کیفیت میباشد که قبلا در سالهای  ۲۰۰۸ و ۲۰۰۰و ۱۹۹۴ و ۱۹۸۷میلادی منتشر شده بود.

سیستم مدیریت کیفیت  ISO9001:2015 توسط گروه فنی ISO / TC 176 مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت و گروه فرعی SC2 سیستم های کیفیت تهیه شده است. این استاندارد بین المللی به منظور افزایش رضایت مشتری از طریق برآورده سازی الزامات مشتری، ترغیب به پذیرش یک رویکرد فرایندی در مراحل توسعه، استقرار و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت می نماید.برای اینکه سازمان بطور اثربخش عمل نماید ، باید فعالیت ها و فرایندهای مرتبط را تعیین و مدیریت نماید.

بکارگیری سیستمی از فرایندها در درون یک سازمان به همراه شناسایی و تعیین اثر متقابل این فرایندها و همچنین مدیریت آنها بمنظور ایجاد خروجی مطلوب میتواند بعنوان ” فرایند گرایی ” نامیده شود.

جهت مشاهده آخرین تغییرات استاندارد ISO 9001 کلیک نمایید.

زنبیل خرید