توجه روز افزون به حفظ محيط زيست و افزايش آگاهی، و انتظارات و الزامات طرف‌های ذینفع نسبت به توسعه پايدار، مستلزم نگرش سيستمی در اتصال با قوانين، ضوابط ملی و منطقه‌ای می‌باشد. در اين راستا كميته فنی 207 سازمان بین‌المللی استاندارد  (ISO/TS 207) در سال 1996 سری استاندارد بین‌المللی ISO 14000 را در رابطه با سيستم مديريت محيط زيست، تدوين و منتشر نمود. سری استاندارد ISO 14000 با پرداختن به موضوعات مختلف در زمينه محيط زيست، زمينه مناسبی را در سازمان‌ها برای درك مفاهيم محيط زيستی و به كارگيری روش‌های متفاوت در طرح‌ريزی، اجرا و كنترل فرآیندهای سازمان در توجه به رويكرد محيط زيست، فراهم می‌آورد. برخی از مزايای اصلی به كارگيری اين سری استاندارد، به شرح زير می‌باشد:

  • اهميت دادن به جنبه‌های محيط زيستی در توليد و يا ارائه خدمات يكپارچه كردن سیستم‌های مديريتی و بهبود روش‌های مديريت
  • كاهش هزینه‌های ناشی از اتلاف مواد و انرژی
  • استفاده بهينه از منابع طبيعی
  • رعايت قوانين ملی و مرتبط محيط زيستی
  • حفاظت از محيط زيست و توجه به علائق جامعه در اين ارتباط

جهت دریافت آخرین تغییرات  استاندارد ISO 14001 کلیک نمایید.

زنبیل خرید