سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد  ISO 45001:2018  شرایط و عواملی که بر روی سلامتی و آسایش کارکنان ، کارگران موقت ، کارکنان پیمانکار ، بازدیدکنندگان و  هرفرد دیگری درمحیط کار تاثیر بگذارد را شناسایی می کند .این گونه شرایط و عوامل برای هرسازمانی با توجه به ماهیت فعالیت های سازمان متفاوت است بایستی توجه داشت که شناخت این عوامل و شرایط در یک سازمان از مهمترین فعالیت های استقرار این سیستم در یک سازمان است  .در حقیقت با استقرار این استاندارد در سازمان ، کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی را شناسایی  کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف کند و یا کاهش دهد .

دلایل نیاز به استقرار سیستم :

– شناسایی شرایط مخاطره آمیز فعالیت های سازمان

– ارزیابی میزان ریسک ناشی از اجرای فعالیت ها مرتبط با محصولات و خدمات

– میزان ریسک مرتبط با مخاطرات را به نحوی کاهش دهد که برای  سازمان قابل تحمل باشد

– از اعمال و رعایت قوانین مرتبط موجود اطمینان حاصل می نماید  .

– اهداف خود را در ارتباط با ایمنی و بهداشت شغلی تعیین می نماید .

– فعالیت های کنترلی و نظارتی خود را بطور موثر به اجرا درآورد .

– ایجاد آمادگی های لازم را دربرخورد با شرایط اضطراری

– میزان آگاهی و اطلاع کارکنان را بطور نظام یافته افزایش می دهد.

جهت مشاهده آخرین تغییرات استاندارد ISO 45001 کلیک نمایید.

زنبیل خرید