استاندارد ISO 17025 تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاهای آزمون و کالیبراسیون میباشد این استاندارد نظام مدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار میدهد. نظام مدیریتی در این استاندارد به ساختار سازمان برای مدیریت فرایند ها و یا فعالیت های آن اطلاق میشود که منابع ورودی سازمان را محصولات یا خدمات را به گونه ای تبدیل میکنند که برآورنده اهداف سازمان یا نیازمندی های کیفی مشتری های آن باشد و در عین حال با مقررات بیرونی سازمان نیز تطابق داشته باشند.

 این استاندارد به گونه ای تدوین شده که الزامات استاندارد 9001 که به خدمات آزمون و کالیبراسیون مربوط میشود راشامل گردد و در عین حال الزامات فنی مورد نیاز برای احراز صلاحیت فنی را تعیین کند.

جهت مشاهده آخرین تغییرات استاندارد ISO  17025   کلیک نمایید.

زنبیل خرید