امروزه بحث شناسایی و مدلسازی فرآيندهای سازمانی، بحثی است که در بسیاری از سازمان‌ها با ابعاد کوچک و بزرگ مطرح است، مباحث مدیریت و مدل سازی فرآيندهای سازمانی می‌تواند به عنوان عامل مهمی در موفقیت کسب و کار سازمان‌ها در نظر گرفته شود.

شود.

                                                                            “به طور كلي به تصویر درآوردن توالی فعالیتهای کسب و کار و اطلاعات مرتبط با آن را مدلسازی فرآيند ميگویند.

مدل‌سازی فرآيندها فعالیتی است که توسط تحلیل‌گران فرآيندها و به منظور استخراج فرآيندهای موجود و نمایش فرآيندهای جدید در تمام متدولوژی‌ها و استراتژی‌های مهندسی مجدد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در چنین فعالیتی تحلیل‌گران از ابزارهای مدل‌سازی برای مدل کردن وضعیت فعلی و وضعیت آینده سازمان استفاده می‌کنند. 

 مدل کردن فرآيندهای کسب و کار (و یا فرآيندهای سازمانی) یکی از ابتدایی ترین گام های حرکت به سمت بهینه سازی آنهاست. هدف از مدل کردن فرآيندها به نوعی مستندسازی روند انجام اموری است که به هر شکل سازمان در آن دخیل است. وجود یک زبان مشترک و استاندارد به منظور مدل کردن فرآيندها کمک می کند تا این مستندات در شرایط زمانی و مکانی مختلف کارایی خود را از دست ندهند.

 زبان نشانه گذاريِ مدل سازي فرآيند های كسب و کار Business Process Modeling Notation استانداردی جهت تدوین دیاگرام فرآيندهای کسب و کار است. شامل مجموعه ای از اشکال گرافیکی (هندسی) می باشد که مبتنی بر نمودار گردشی  Flowchart توسعه یافته اند.  BPMNابزار اصلی در تکنولوژی مدیریت فرآیندهای کسب و کار می‌باشد. مزیت اصلی استفاده از این زبان، قابلیت تبدیل آن به زبانهایی است که قابل پردازش توسط موتورهای گردش­ کار و فرایند است.

هدف اصلی نشانه گذاريِ مدل سازي فرآيند های كسب و کار فراهم نمودن مدلی است قابل فهم برای تمام افرادی که در کسب و کار سازمان دخیل هستند، مانندسهامداران، مدیران عالی، مشتریان ….

برای مثال در صورتی که ما درک خوبی از روند انجام پیگیری سفارش در سازمان داشته باشيم می توانيم آن را بصورت بهینه و شایسته تر در سیستم مدیریت روابط مشتریان پیاده سازی کنيم. در واقع در این شرایط ما میتوانيم در جهت بهبود کیفیت و افزایش بهره وری، محصول مؤثرتری تولید کنيم که در آن کوتاه کردن مسیر فرآيند، کنترل هزینه، استفاده بهتر از نیروی انسانی و همچنین اطلاع رسانی بهتر به مشتری لحاظ شده باشد.

یکی دیگر از مهمترین مزایای مدل کردن فرآيند های سازمانی حفظ پیوستگی در تصمیم گیری های سازمان است. با وجود مدل مستند کسب و کار، پس از تغییرات احتمالی در تیم مدیریت، سازمان دچار سردرگمی و احیاناً تغییرات عمده نمی شود. بلکه تیم مدیریت جدید جهت بهبود مدل قبلی تلاش خواهند کرد و اینگونه است که پیوستگی موفقیت و ثبات یک سازمان حتی پس از مرگ شخص اول آن ادامه دار می ماند.

 مزیت دیگر، عدم سردرگمی نیروهای انسانی جدید است. در صورت تغییر در پست های سازمانی و یا جذب نیروی جدید، به کمک این مدل، آنها از سردرگمی نجات خواهند یافت و دیگر نیازی نیست تا پس از گذشت یک ماه نیروی جدید درک خوبی از وظایفش و فرآيند عملکردش پیدا کند.

برخی از مهمترین مزایای استاندارد سازی علائم مورد استفاده در مدل سازی فرآيند به شرح زیر است:

 • ایجاد تفکر مشترک و گروهی
 • تسهیل ارتباطات
 • ایجاد درک متقابل
 • راهکار دسترسی به کیفیت
 • راهکار بهبود مستمر
 • عامل اعتماد مشتری
 • عامل رضایت مشتری
 • راهکار تشخیص و پیشگیری
 • راهکار کنترل
 • کاهش هزینه و ضایعات

 

 شرح خدمات شناسایی و بهبود فرآیندهای سازمانی:

 1. شناسایی و احصاء فرآیندهای سازمانی مبتنی بر تکنیک های
 2. مدل سازی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از BPMN
 3. تحلیل و آنالیز فرآیندهای سازمانی مبتنی بر BPM
 4. ارائه ی آموزش های تخصصی در خصوص تکنیک ها و متدهای شناسایی ، مدل سازی، شبیه سازی و مدیریت فرآیندهای کسب و کارمبتنی بر BPM
 5. بهبود فرآیندهای سازمانی مبتنی بر بهترین تجربیات بر اساسمحورهای زیر :
 • بهبود گردش کارهای و روند اجرای فرآیندهای سازمانیو ارائه ی مدل های فرآیندی (BPMN) وضع مطلوب
 • طراحی منابع اطلاعاتی مورد نیاز در گردش فرآیندهای وضعیت مطلوب شامل فرم ها ، گزارش ها و قوانین و روش های ضبط، نگهداری و پردازش اطلاعات فرآیندهای سازمان
 • شناسایی و تدوین شاخص های فرآیندهای سازمانی (KPI) وضعیت مطلوب و تدوین روش های پایش و اندازه گیری آنها
 • ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات (نرم افزار، اتوماسیون صنعتی) جهت مکانیزه نمودن حوزه های شناسایی شده
 • اصلاحات و نیازمندی های مورد نیاز در منابع سازمانی جهت پشتیبانی از فرآیندهای وضعیت مطلوب

 

تیم تحلیل فرایند شرکت دانش نصر پویا مبتنی بر تجربیات ارزنده ی خود در زمینه ی سیستم های مدیریت کیفیت ، EFQM  و ۶ سیگما و همچنین برخورداری دانش در حوزه ی مدل سازی فرآیندهای سازمانی با استفاده از BPMN موفق شده است خدمات ارزنده ای را به صنایع میهن ارائه نماید.  مبتنی بر این تجربیات و همچنین بر اساس آخرین نتایج پروژه های معماری سازمانی و بازنگری فرآیندها در سطح کشور روش بهبود و مدیریت فرآیندهای سازمانی این شرکت تدوین و ارائه شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

زنبیل خرید