سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 

بي ترديد اصلي ترين سرمايه هر سازمان، نيروي انساني آن بوده و حفظ اين سرمايه ارزشمند از مهمترين اولويتهاي هر مدير آينده نگر مي باشد. در اين راستا، وجود يک سيستم مکانيزه مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست کمک شاياني به واحد HSE سازمان نموده و با کنترل بهتر و دستيابي به اهداف HSE، باعث ارتقاء سطح سلامت پرسنل، کاهش حوادث شغلي و نهايتا افزايش کارايي سازمان مي گردد.

امکانات موجود در سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست طراحی شده توسط تیم توانمند دانش نصر پویا بر اساس اهدافي چون تامين ايمني و حفظ سلامت کارکنان، کاهش آثار نامطلوب صنعت بر محيط، به حداقل رساندن شرايط ناايمن و تطابق هر چه بيشتر کار با انسان تعيين و تبيين شده است. همچنين با استفاده از اين نرم افزار انطباق با سيستم هاي مديريت HSE، استاندارد ISO 45000 و… براي مديريت سازمان تسهيل مي گردد.

زنبیل خرید