فرایندهای کسب و کار

شناسایی و مدل سازی فرآیندهای کسب و کار

تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO 17025

طرح ریزی و استقرار سیستم یکپارچه مدیریت ایمنی ، سلامت و محیط زیست(HSE) بر بستر نرم افزار

طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات و سنجش رضایت مشتریان مبتنی بر استانداردهای ISO 10004 , ISO 10002

مدیریت هوشمند خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) برمبنای چارچوب ITIL

معرفی فناوری برتر MS SharePoint

مدیریت پروژه سازمانی برمبنای(EPM)

آشنایی با مبانی نظم و آراستگی محیط کار(5S)

مدیریت موثر جلسات

مهارت کار گروهی و تیمی (Team Work)

زنبیل خرید