مدیریت دانش یک، روند آگاهانه ایجاد دانش، اعتبار بخشی به دانش، ارائه دانش، توزیع دانش و کاربرد آن است که با سازمان یادگیرنده و مدیریت منابع انسانی در ارتباط است.

مدیریت دانش به عنوان مجموعه کارکردهای وابسته به هم تعریف می‌شود که معطوف به شناخت دانش فردی و دانش سازمانی و از همه مهم‌تر تعامل بین آنهاست که یک چرخه را می‌سازد. اما این چرخه از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

هدف‌گذاری دانش

– شناسایی دانش

کسب دانش

– خلق دانش

 سازماندهی دانش

ارزیابی دانش

 حفظ و نگهداری و به‌روزرسانی دانش

اشتراک دانش

بکارگیری دانش

 –  ارزشیابی اثربخشی فرایند مدیریت دانش

می دانید چرا در مدیریت دانشِ سازمان خود شکست می خورید؟ واقع بین باشید! چون می خواهید مدیریت دانش پیاده سازی کنید! دقیقا همین طور است، وقتی پیاده سازی مدیریت دانش هدف شما باشد به جایی نمی رسید. زمانی که در مسیر مدیریت دانش گام می گذارید سوال های زیادی وجود دارد که متدلوژی مدیریت دانش شما باید جواب های مناسبی به آن ها بدهد:

  • از کدام قسمت سازمان باید شروع کرد؟
  • کدام بخش از مهارت ها و دانسته های سازمان مهم تر است؟
  • چه روش هایی برای پیدا کردن، به جریان انداختن و به کاربستن دانش سازمان مناسب تر است؟
  • چگونه و با چه سازوکارهایی آن ها را اجرا کنیم؟
  • از چه ابزارها و فناوری هایی برای آن سازمان می توان استفاده کرد؟
  • نتایج را چگونه باید اندازه گرفت؟
  • چگونه این همه فرآیند و ابزار را با فعالیت های روزمره سازمان یکپارچه کنیم؟
  • مشارکت افراد را چطور باید جلب کرد؟ و ….

جواب تمامی سوال های فوق، یکباره به دست نمی آید؛ سازمان شما باید یاد بگیرد چه دانشی را، چگونه مدیریت کند و از آن ارزش افزوده خلق کند؛ نکته جالب این است که این یادگیری نیز در طول زمان حاصل می شود. مدیریت دانش در سازمان شما می تواند صدها مساله کوچک و بزرگ را حل و فصل کند؛ در نقطه شروع مدیریت دانش نمی توان با قطعیت گفت چه تکنیک ها یا چه قابلیت ها نرم افزاری به کار سازمان می آید. اگر سیستمی و اصولی عمل نشود مانند بسیاری از سازمان های ایرانی تنها سازمان خود را با شعار مدیریت دانش تزیین خواهید کرد.

پیشنهاد شفاف ما این است که در ابتدا روی حل یک یا چند مشکل از سازمان خود متمرکز شوید؛ مشکلاتی که قابل اندازه گیری هستند؛ به همه سازمان مرتبط نیستند ولی درد روز سازمان است. شما با حل این مشکلات با کمک ما و بدون بردن نامی از مدیریت دانش، برای تفکر دانش محور، اعتبار و آبرو می خرید! این اعتبار، انرژی کافی برای پی ریزی معماری های بزرگتر به شما می دهد و در کنار آن فرصت خواهید داشت مشکلات بزرگتری را شناسایی و حل و فصل کنید.

متدلوژی ما، شما را از گام اول همراهی می کند تا تا با آنالیز سازمان خود، مشکلات و مسائلی را شناسایی کنید که ارزش حل شدن دارد، به این ترتیب در چند دوره شامل تحلیل، برنامه ریزی، جاری سازی و سنجش، یک راهکار جامع مخصوص سازمان خود را معماری کنید؛ آهسته آهسته پیاده سازی کنید و در عین حال در ایجاد بهبود با نگاه دانش محور به اندازه کافی حرفه ای شوید.

برای اطلاعات بیشتر درباره متدلوژی ما و شروع استفاده از این مدل برای ایجاد بهبودهای دانشی در سازمان خود با ما تماس بگیرید.

زنبیل خرید