رشــد ســريع فن آوري و پيچيده تر شــدن فعاليت هاى روزمره باعث شده انسان ها با هدف تطبيــق خود با دنياى پيرامون، به دنبال كســب آگاهى و دانش استفاده از فن آوري هاى روز باشــند. پيچيدگى دنياى امروز هم چنين باعث بروز مســائل و مشكلات فراواني شده كه جز با تكيه بر دانش قابل حل نيستند. از سوى ديگر وجود محدوديت ها آدمى را بر آن داشــته تا ضمــن مصرف صحيــح منابــع از واردكردن هرگونه آســيب به محيط زيســت خوددارى نمــوده و در جهت بهبود شــرايط و ســلامت نيــروى كار تلاش روزافزونــى انجام دهد.در اين راســتا متناسب با نياز شــركت ها و صنايع مجموعه اى به نام HSE  شــكل گرفته اســت. هدف اصلى از تشــكيل اين ساختار به حداقل رساندن آسيب هاى وارده به انسان، تجهيزات و محيط زيست مى باشد. اين مهم تنها از طريق وضع و به كارگيرى قوانين و مقررات صحيح و شفاف و هم چنين وجود ساختاري مديريتى براى كنترل فرآيندها ميسر خواهد بود.ســود سرشــارى كه با وجود رشد و توسعه صنعت عايد كشــور مى شــود مسائل و مشــكلاتى نيز براى پرسنل شــاغل، جامعه و محيط زيست به همراه دارد كه اين موارد لزوم به كارگيرى و پياده سازى استانداردهاى معتبر فنــى و مديريتى در زمينه بهداشــت، ايمنى و محيط زيست را دوچندان خواهد كرد.با توجه به گستردگي اين استانداردها و لزوم معرفي همه آنها، در اين مطلب به معرفي اســتانداردهاي حوزه تخصصي HSE كــه توســط ســازمان ها و مؤسســات معتبر و شناخته شــده توليد، ويرايش و منتشــر شــده مي پردازيــم

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 

بر مبنای استاندارد  ISO 45001:2018  شرایط و عواملی که بر روی سلامتی و آسایش کارکنان ، کارگران موقت ، کارکنان پیمانکار ، بازدیدکنندگان و  هرفرد دیگری درمحیط کار تاثیر بگذارد را شناسایی می کند .این گونه شرایط و عوامل برای هرسازمانی با توجه به ماهیت فعالیت های سازمان متفاوت است بایستی توجه داشت که شناخت این عوامل و شرایط در یک سازمان از مهمترین فعالیت های استقرار این سیستم در یک سازمان است  .در حقیقت با استقرار این استاندارد در سازمان ، کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی را شناسایی  کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف کند و یا کاهش دهد .

 

سیستم مدیریت زیست محیطی

 

توجه روز افزون به حفظ محيط زيست و افزايش آگاهی، و انتظارات و الزامات طرف‌های ذینفع نسبت به توسعه پايدار، مستلزم نگرش سيستمی در اتصال با قوانين، ضوابط ملی و منطقه‌ای می‌باشد. در اين راستا كميته فنی 207 سازمان بین‌المللی استاندارد  (ISO/TS 207) در سال 1996 سری استاندارد بین‌المللی ISO 14000 را در رابطه با سيستم مديريت محيط زيست، تدوين و منتشر نمود. سری استاندارد ISO 14000 با پرداختن به موضوعات مختلف در زمينه محيط زيست، زمينه مناسبی را در سازمان‌ها برای درك مفاهيم محيط زيستی و به كارگيری روش‌های متفاوت در طرح‌ريزی، اجرا و كنترل فرآیندهای سازمان در توجه به رويكرد محيط زيست، فراهم می‌آورد.

استانداردهای سازمان جهانی استاندارد ISO

استانداردهاى سازمان ایمنى و بهداشت شغلى OSHA

 Occupational Safety and Health Administration – OSHA هدف از ایجاد این ساختار اطمینان از شرایط کار ایمن و سلامتى براى کارکنان زن و مرد از طریق اعمال استانداردهاى اجبارى و فراهم نمودن آموزش، مشاوره، تحصیل و توسعه بود. این سازمان همچنین مسئولیت امنیت و قوانین محیط کار را بر عهده دارد و در جهت بهداشت کار و ایجاد شرایط امن براى زنان و مردان یکسرى آموزش ها، اطلاعات و دوره هاى ایمنى و بهداشت برگزار مى کند. دلایل ایجاد و اهمیت سازمان ایمنى و بهداشت شغلى به شرح زیر است: به طور متوسط در هر روز ۱۵ کارگر در اثر آسیب هاى شغلى جان خود را از دست مى دهند. به طور سالیانه بیش از ۵۶۰۰ آمریکایى در اثر آسیب هاى شغلى کشته مى شوند. در سال بیش از ۴ میلیون حادثه شامل آسیب و بیمارى گزارش مى شود.

انجمن ملی آتش نشانی امریکا  American National Fire Protection Association – NFPAانجمن حفاظت از حریق در سال ۱۸۹۶ میلادی به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی تأسیس گشت. ماموریت و هدف از تشکیل این انجمن بالا بردن کیفیت زندگی با ارائه راهنماها و استاندارد های ایمنی حریق ، انجام پژوهش ، آموزش و پرورش و نهایتا کاهش خسارات آتش سوزی در سراسر جهان می باشد.

NFPA  مدافع و پیشرو در زمینه پیشگیری از آتش سوزی در سطح جهان بوده و یک منبع معتبر در بالا بردن امنیت عمومی در جوامع به شمار می آید. این انجمن دارای بیش از ۳۰۰ کد و استاندارد بوده که بصورت دائمی در حال توسعه و منتشر نمودن آنها با در نظر گرفتن و به حداقل رساندن اثرات آتش سوزی و دیگر خطرات مرتبط می باشد. بیش از ۶۵۰۰۰ نفر از سراسر جهان عضو آن می باشند.

اسـتانداردهاى انجمـن ملـى حفاظت در برابر آتش NFPA

استانداردهاى انجمن بين المللى تجهيزات ایمنی ISEA

 

International Safety Equipment Association  – ISEA انجمن بين المللى تجهيزات ايمنى يك انجمن تجارى براى ســازمان هاى توليدكننــده تجهيــزات ايمنــى و حفاظــت فردى در آمريكاســت. اين انجمن به عنوان دبيرخانه، استانداردهاى مؤسسه ملى استاندارد آمريكا را منتشر مى كند، به فروش مى رساند و پاسخ گوى نياز مصرف كنندگان است.به محض انتشار استاندارد، انجمن بين المللىتجهيزات ايمنى شروع به آماده سازى استاندارد جهت بازنگرى آن مى شود. اهداف انجمــن بين المللى تجهيزات ايمنى عبارتند از:

  • ارتقاء ســطح اســتاندارد و استانداردسازى تجهيزات ايمنى
  • دفــاع از منافع ســازمان هاى عضو در مقابل دولت
  • جمع آورى و توزيع اطلاعات بين صنايع
  • برقرارى ارتباط با ساير سازمان هاى مرتبط با ايمنى در دنيا
  • ارتقاء استفاده مناسب از تجهيزات حفاظت فردى در محيط كار

مأموريت اين انجمن حمايت و ارتقاء منافع و سود سازمان هاى عضو، حفاظت از ايمنى و بهداشت انسان در برابر خطرات محيط كار در سراسر جهان و تدوين استانداردهاى جديد در زمينه PPE  (تجهیزات حفاظت فردی) است.

 

American National Standards Institute -ANSI یک مؤسســه خصوصــى غيرانتفاعى بوده و بر رونــد ايجاد اســتانداردهاى جامع اختيارى براى محصولات، خدمات، روندها، سيستمها و كارمندان آمريكا نظارت مى كند. مؤسســه ملي استاندارد آمريكا هم چنين استانداردهاى اين كشــور را با اســتانداردهاى سراســر دنيا مقايســه كرده و تطبيق مى دهد تا بتوان از اين استانداردها به صورت جهانى نيز استفاده كرد. اين مؤسسه فدراسيونى اســت كه توســط نگارندگان اســتانداردها و مصرف كنندگان شكل گرفته است. اعضاى مؤسسه ملى استاندارد آمريكا شامل آژانس هــاى دولتى، ســازمان ها، شــركت ها، دانشگاه ها، مؤسسات بين المللى و افراد حقيقى مى باشد. لازم به ذكر اســت مؤسســه ملي استاندارد آمريــكا فرآيند و اســتاندارد را تأييد مى كند ولي محصــول را تأييد نمى كند. هم چنين اين مؤسسه، اســتاندارد نمى نويسد و هر استاندارد آن براى مدت پنج سال اعتبار دارد.

اسـتانداردهاى مؤسسـه ملـى اسـتاندارد آمريكا

زنبیل خرید