Occupational Safety and Health Administration –  OSHA هدف از ایجاد این ساختار اطمینان از شرایط کار ایمن و سلامتى براى کارکنان زن و مرد از طریق اعمال استانداردهاى اجبارى و فراهم نمودن آموزش، مشاوره، تحصیل و توسعه بود. این سازمان همچنین مسئولیت امنیت و قوانین محیط کار را بر عهده دارد و در جهت بهداشت کار و ایجاد شرایط امن براى زنان و مردان یکسرى آموزش ها، اطلاعات و دوره هاى ایمنى و بهداشت برگزار مى کند. دلایل ایجاد و اهمیت سازمان ایمنى و بهداشت شغلى به شرح زیر است: به طور متوسط در هر روز ۱۵ کارگر در اثر آسیب هاى شغلى جان خود را از دست مى دهند. به طور سالیانه بیش از ۵۶۰۰ آمریکایى در اثر آسیب هاى شغلى کشته مى شوند. در سال بیش از ۴ میلیون حادثه شامل آسیب و بیمارى گزارش مى شود.

نمونه هایی از استانداردهاى سازمان OSHA

استانداردهاى سازمان OSHA انواع مختلف مخاطرات محیط هاى کارى را پوشش می دهند. این استانداردها در چهار بخش دسته بندى  می شوند:

صنایع عمومى (تولیدی) با علامت اختصارى D

در خصوص حفاظت فردى، محافظت از آسیب هاى وارده به ابزار و ماشین آلات صنعت ساختمان و سازه ها با علامت اختصارى C

در مورد حفاظت سقوط از ارتفاع وحفاظت و پیش گیرى از آتش سوزى صنایع دریایى با علامت اختصارى M

استانداردهایى در خصوص حفاظت از افراد در دریا و ابزار و تجهیزات مرتبط با کشاورزى با علامت اختصارى A

یک نمونه از کدهای استاندارد سازمان ایمنی و بهداشت شغلی 29CFR1910.26  است. در این استاندارد کد فدرال سازمان ایمنی و بهداشت شغلی که ۲۹ است در ابتدا آمده و در قسمت بعد عدد ۱۹۱۰ نشان دهنده استاندارد صنایع عمومی و عدد ۲۶ نیز مربوط به نردبان های آهنی سیار است.

جهت آشنایی با سایر استانداردهای سازمان OSHA کلیک نمایید.

زنبیل خرید