شرکت دانش نصر پویا

در اقتصاد دانش محور امروز سازمانها روز به روز پیچیده تر مى شوند و مدیریت در این سازمانها دیگر با صرف تجربه یا اتکا به چند تکنیک خاص اثربخش نخواهد بود. بازارها و سازمان های امروزی مدیرانی چند بعدی و همه جانبه نگر می طلبند که با بینش استراتژیک خود توانایی درک و اداره موفقیت آمیز سازمان های پیچیده را دارا باشند. آنچه که در این بین اهمیت فوق العاده ایی دارد دانش تئوریک عمیق و همراه شدن آن با عمل و کاربرد است.

پروژه ها

سیستم های یکپارچه مدیریتی با داناپکو

سیستم مدیریت مجموعه ای از عناصر مرتبط بهم میباشد که بمنظور ایجاد خط مشی و اهداف و در جهت دستیابی به این هدف استفاده میشود و با وجود تشابه فراوان بین مدلهای مختلف سیستم مدیریت ادغام نیازمندیهای آنها بدون پیچیدگی بنظر میرسد ولی این امر در عمل بسادگی میسر نمیباشد.چرا که بایستی ابتدا برای هر سازمان مزایا، معایب، مشکلات و مسایل حاشیه ای جهت ادغام در نظر گرفته شود.با این حال اگر نیازمندیهای سیستم های یکپارچه مدیریتی مورد نظر به درستی در سازمان طرحریزی و اجرا شده باشد و کارکنان سازمان نیز آگاهی و تعهد لازم را در ارتباط با نیازمندیهای آن داشته باشند،ادغام انواع متفاوت سیستم مدیریت به راحتی و بدون ایجاد اختلال در روند جاری فعالیت های سازمان امکان پذیر خواهد بود.

برخی از مشتریان​
CHIPPY'S ICE CREAM BAR
GOLDEN GOLDEN
DESIGNLOVERS GEEKHEAVEN
GOLDENGRID.
SWEETY CAFETERIA